O firmě

Společnost L2K s.r.o. byla založena v roce 1995 jako klasická IT firma a postupně rozšiřovala své aktivity.  Divize L2K Computers, poskytuje komplexní služby v oblasti výpočetní techniky. Zabývá se výstavbou počítačových sítí, údržbou informačních systémů, správou a systémovým servisem počítačových sítí. Divize L2K DataSec od svého vzniku v roce 2001 nabízí svým partnerům komplexní řešení bezpečnosti ICT. Jedná se o špičkové technologie pro zabezpečení e-mailů i Webu a řízení rizik pro soukromé podniky, státní správu i poskytovatele služeb, které je chrání jak před hrozbami zvenčí, tak před únikem dat zevnitř. Dále pak řeší zabezpečení přenosu dat kryptografickými prostředky (šifrátory), a to jak, na bázi klasické kryptografie, tak i kvantové kryptografie. L2K s.r.o. je společností certifikovanou NBÚ pro úroveň „Tajné“. Velký důraz klademe na environmentální politiku, v jejímž rámci jsme členy sdružení EKOKOM a ASEKOL.

  Etický a protikorupční kodex L2K spol. s r.o.

 I.  Preambule Základní hodnoty společnosti a cíl etického kodexu

Mezi základní hodnoty společnosti L2K spol. s r.o. patří vzájemná úcta, důvěra, respekt, slušnost, vytváření pozitivních mezilidských vztahů a dodržování vysokých zásad profesionality, a to ve vztahu k zaměstnancům, zákazníkům, obchodním partnerům, dodavatelům, investorům i veřejnosti.

Vedení společnosti si je plně vědomo svojí společenské odpovědnosti a deklaruje, že se bude těmito hodnotami a morálními standardy řídit v rámci rozhodovacích procesů a stejně tak zavazuje i svoje zaměstnance k jejich dodržování při každodenní činnosti.

Cílem tohoto etického kodexu je dosáhnout:

ve vztahu k zaměstnancům pozitivního pracovního prostředí s přátelskou atmosférou a s nulovou tolerancí jakékoliv formy diskriminace s ohledem na podporu osobního i profesního rozvoje našich zaměstnanců;

ve vztahu k zákazníkům a obchodním partnerům dlouhodobých partnerských vztahů založených na vzájemné důvěře, respektu a profesionalitě;

ve vztahu k veřejnosti posílení a udržení dobrého jména a pověsti společensky odpovědné firmy směřující k udržitelnému rozvoji odvětví.

 

II.  Principy společnosti ve vztahu k ochraně zaměstnanců

Společnost L2K spol. s r.o. deklaruje, že ve vztahu k ochraně zaměstnanců uplatňuje tyto principy:

rovný přístup ke všem zaměstnancům bez ohledu na jejich rasu, etnický původ, pohlaví, státní příslušnost, náboženství nebo ideologii, zdravotní postižení, věk nebo sexuální identitu;

nulovou toleranci k jakýmkoliv formám obtěžování, ponižování, sexuálního nátlaku či zastrašování;

právo zaměstnanců na lidskou důstojnost, soukromí a ochranu osobnosti;

důraz na vytváření přívětivého a důstojného pracovní prostředí založeného na pozitivních mezilidských vztazích, přátelské atmosféře a vzájemné důvěře;

podpora dalšího profesního i osobního rozvoje zaměstnanců.

 

III.  Standardy chování zaměstnanců

Vedoucí zaměstnanci jsou vzorem morálních a etických hodnot pro ostatní zaměstnance a jsou odpovědní za dodržování Etického kodexu u podřízených zaměstnanců. Společnost L2K spol. s r.o. vyžaduje od svých zaměstnanců dodržování následujících principů chování:

V oblasti mezilidských vztahů

Dodržujeme lidská práva a základní svobody, především právo na život a zdraví, nedotknutelnost osoby a jejího soukromí, právo na zachování lidské důstojnosti, osobní cti a dobré pověsti, svobodu myšlení, náboženského vyznání a projevu.

Ctíme svobodu slova a v našem jednání uplatňujeme zásady kolegiality a spolupráce.

Vzájemně se respektujeme a chováme úctu ke svým kolegům.

Dodržujeme obecné zásady slušnosti, dobrých mravů a čestného jednání.

Případné kritické podněty vůči spolupracovníkům jsou podávány věcně, korektně a na základě objektivních podkladů.

K ostatním zaměstnancům i dalším osobám, se kterými v rámci plnění pracovních povinností vstoupíme do kontaktu, zachováváme za všech okolností rovný přístup bez ohledu na jejich rasu, etnický původ, pohlaví, státní příslušnost, náboženství nebo ideologii, zdravotní postižení, věk nebo sexuální identitu.

Bereme na vědomí, že jakákoliv forma obtěžování, ponižování, sexuálního nátlaku, zastrašování, ať už fyzického či verbálního charakteru, je absolutně nepřípustná.

V oblasti dodržování právních předpisů a dalších závazných norem

Ve všech oblastech své pracovní činnosti dodržujeme obecně závazné právní předpisy (zákony, vyhlášky, nařízení, atd.), jakož i všechny vnitropodnikové předpisy a nařízení zaměstnavatele.

Zaujímáme stanovisko nulové tolerance k páchání jakékoli trestné činnosti, a to nejen, když je páchána jménem nebo ve prospěch společnosti L2K spol. s r.o. ale rovněž směrem k třetím subjektům.

V rámci plnění každodenních pracovních povinností dbáme na ochranu oprávněných zájmů zaměstnavatele.

Zavazujeme se k principům udržitelnosti a dodržujeme předpisy na ochranu bezpečnosti práce, zdraví a životního prostředí.

V souladu s vnitřními předpisy chráníme veškerý hmotný i nehmotný majetek společnosti před znehodnocením, zejména před poškozením, odcizením, plýtváním či zneužitím.

V oblasti střetu zájmů

V rámci našeho rozhodování zaujímáme pozici nestrannosti a podporujeme férovou hospodářskou soutěž. Snažíme se zabránit zneužití postavení kohokoliv k získání neoprávněného prospěchu.

Snažíme se vyvarovat situací, které by vzbuzovaly dojem o existenci střetu zájmů.

Bezodkladně informujeme zaměstnavatele o všech mimopracovních aktivitách a vztazích, které by mohly být posuzovány jako střet zájmů (další výdělečná činnost, soukromé aktivity včetně politických funkcí apod.).

Dary a pozornosti

V rámci budování dobrých vztahů zejména v obchodní oblasti L2K spol. s r.o zajišťuje pro své partnery standardní služby včetně možnosti hrazení nákladů pobytu partnerů L2K spol. s r.o a poskytování darů a pozorností.

Je však zakázáno zajišťovat partnerům nepřiměřeně luxusní ubytování, neetické a drahé zábavní služby nebo jim dávat dary, jejichž hodnota je zjevně nepřiměřená. Toto jednání je považováno za potenciální korupci ve vztahu k partnerům L2K spol. s r.o. Stejně tak mají manažeři a zaměstnanci společností, zejm. na jejich obchodním úseku, zákaz takovéto zjevně nepřiměřené služby či luxusní dary přijímat. V případě, že dojde k takovému jednání ze strany partnera, má zaměstnanec L2K spol. s r.o povinnost hlásit tuto skutečnost nadřízenému.

Podpora politických stran a hnutí

Podpora politických stran a hnutí či individuálních politicky činných osob ze strany L2K spol. s r.o musí být transparentní. Zároveň tato podpora nesmí být nikdy vázána na jakoukoliv obchodní příležitost ve veřejném sektoru. L2K spol. s r.o bude v rámci případné podpory politických stran a hnutí striktně dodržovat literu zákona.

Pravidla sponzoringu

Pravidlem sponzoringu je, že nesmí být účelově vázán na realizace jakékoliv obchodní příležitosti, ať už ve veřejném či soukromém sektoru. Stejně tak nesmí dojít ke sponzoringu, který by v praxi naplnil definici střetů zájmů.

V oblasti komunikace s médii a veřejností

Zachováváme loajalitu vůči společnosti, chráníme dobré jméno a pověst zaměstnavatele.

Vyjádření médiím podáváme pouze za předpokladu, že jsme k tomu pověřeni. Případné dotazy ze strany médií předáváme příslušnému tiskovému odboru či pověřené osobě.

Při komunikaci na sociálních sítích ze soukromého profilu se nevyjadřujeme jménem společnosti a nesdílíme interní informace společnosti nebo jejích obchodních partnerů.

 

IV.  Závěrečná ustanovení

Tento Etický kodex je závazný pro všechny zaměstnance společnosti L2K spol. s r.o.

Jednání zaměstnanců, které je v přímém rozporu s tímto Etickým kodexem může být posuzováno jako závažné porušování pracovních povinností a budou z něj vyvozeny pracovněprávní důsledky.

 

 

Copyright © L2K s.r.o. www.cryptodevice.cz

Kontakt
L2K spol. s r.o.
Bulharská 44
101 00 Praha 10

Tel. +420 272 732 358
L2K (zavináč) L2K (tečka) CZ